[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mensahe Ang Tatlong Anghel ni:

 

Maghanda upang Matugunan ang iyong Dios, Oh Israel!

First Angel’s Message:

Second Angel’s Message:

Third Angel’s Message:

 

Fourth  Angel’s Message-Rev. 18:1-4:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[Rev 14:6-23 & 18:1-4]

1. Began in 1844 as Jesus entered the Most Holy Place. Read more…

2. EMBRACES 1st and 2nd angel’s messages. “> Rev. 14:6-8; 8T 197

3. SELECTS the wheat from the tares and seals them. Read more… ; Read more1…

4. ENDS at the close of probation. Read more….

5. “The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel’s message.” Read More…

6. The three angel’s message “constitute THE FINAL WARNING to be given to the inhabitants of the earth.: Read more…5. “The most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel’s message.” Read more…

7. “This message, is THE LAST that twill ever be given to the world; and it will accomplish its work.” Read more… . After this message is given, Jesus comes. Rev. 14:5-14 (see also 5T 206, 207)

8. “The three angel’s message will shake this world to its very foundations. The whole world will be lightened with the glory of the three angel’s messages. All the world will know that the Seventh-day Adventist Church is the true church and the seventh day is the true Sabbath. Rev. 18:1-4

9. “The third angel’s message is to lighten the earth with its glory; but ONLY THOSE WHO HAVE WITHSTOOD TEMPTATION in the strength of the Mighty One WILL BE PERMITTED TO ACT A PART IN PROCLAIMING IT when it shall have swelled into the loud cry.” Read more…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

O …

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][pr_accordion][pr_accordion_item t_f_size=”20″ d_f_size=”17″ title_color=”#ffffff” title_bg_color=”#27ae60″ acoptions=”%5B%7B%22title%22%3A%221.%5CtBegan%20in%201844%20as%20Jesus%20entered%20the%20Most%20Holy%20Place.%20EW%20254%20%20-%20Nagsimula%20noong%201844%20bilang%20si%20Jesus%20ay%20pumasok%20sa%20Pinakabanal%20na%20Lugar.%20EW%20254%20%22%2C%22acc_descr%22%3A%22EW%20254%3A%5CnSa%20pagtatapos%20ng%20paglilingkod%20ni%20Jesus%20sa%20mga%20banal%20na%20lugar%2C%20at%20Siya%20ang%20pumasa%20sa%20dakong%20banal%2C%20at%20tumayo%20sa%20harap%20ng%20kaban%20na%20naglalaman%20ng%20kautusan%20ng%20Dios%2C%20ay%20sinugo%20niya%20ang%20ibang%20malakas%20na%20anghel%20na%20may%20isang%20ikatlong%20mensahe%20sa%20mundo.%20Ang%20isang%20sulatan%20ay%20inilagay%20sa%20kamay%20ng%20anghel%2C%20at%20siya%20ay%20bumaba%20sa%20lupa%20sa%20kapangyarihan%20at%20kamahalan%2C%20nagpahayag%20Siya%20ng%20isang%20nakakatakot%20na%20babala%2C%20na%20ang%20pinaka-kilabot%20na%20kailanman%20ay%20inihatid%20sa%20tao.%20Ang%20mensaheng%20ito%20ay%20inihanda%20upang%20ang%20mga%20anak%20ng%20Dios%20sa%20kanilang%20mga%20bantay%2C%20sa%20pamamagitan%20ng%20pagpapakita%20sa%20kanila%20sa%20oras%20ng%20tukso%20at%20paghihirap%20na%20nasa%20harap%20nila.%20Wika%20ng%20anghel%2C%20%5C%22Ang%20mga%20ito%20ay%20sa%20malapitang%20paglaban%20sa%20hayop%20at%20sa%20kaniyang%20larawan.%20Ang%20kanilang%20tanging%20pag-asa%20ng%20buhay%20na%20walang%20hanggan%20ay%20ang%20manatiling%20matatag.%20Kahit%20na%20ang%20kanilang%20buhay%20ay%20sa%20taya%2C%20dapat%20silang%20kinakailangang%20manghawak%20sa%20katotohanan%20%5C%22Ang%20ikatlong%20anghel%20ang%20kanyang%20pabalita%20sa%20gayon%20ay%3A%5C%22.%20Narito%20ang%20pagtitiyaga%20ng%20mga%20banal%2C%20ng%20mga%20nagsisitupad%20ng%20mga%20utos%20ng%20Dios%2C%20at%20ng%20pananampalataya%20ni%20Jesus%20%5C%22As.%20siya%20paulit-ulit%20ang%20mga%20salitang%20ito%2C%20siya%20tulis%20sa%20santuario%20sa%20langit.%20Ang%20iisip%20ng%20lahat%20ng%20yumakap%20sa%20pabalitang%20ito%20ay%20itinuro%20sa%20Kabanal-banalang%20dako%2C%20kung%20saan%20si%20Hesus%20ay%20nakatayo%20sa%20harap%20ng%20kaban%2C%20paggawa%20ng%20Kanyang%20pangwakas%20na%20pamamagitan%20para%20sa%20mga%20para%20kanino%20ang%20kahabagan%20ay%20naghihintay%20at%20para%20sa%20mga%20nakababatid%20na%20kanilang%20nalalabag%20ang%20kautusan%20ng%20Diyos.%20pagtubos%20na%20ito%20ay%20ginawa%20para%20sa%20mga%20matuwid%20na%20nangamatay%20at%20mga%20matuwid%20na%20nananatiling%20buhay.%20Kabilang%20dito%20ang%20lahat%20na%20namatay%20pagtitiwala%20kay%20Kristo%2C%20ngunit%20kung%20sino%2C%20na%20hindi%20kinamtan%20ng%20liwanag%20sa%20kautusan%20ng%20Diyos%2C%20ay%20nagkasala%20ng%20di%20sinasadya%20sa%20pagsalangsang%20sa%20mga%20tuntunin%20nito.%20EW%20254.1%20Nang%20mabuksan%20ni%20Jesus%20ang%20pinto%20sa%20mga%20pinaka-banal%2C%20sa%20liwanag%20tungkol%20sa%20Sabbath%20ay%20nakita%2C%20at%20ang%20mga%20tao%20ng%20Dios%20ay%20subok%2C%20pati%20na%20ang%20mga%20anak%20ng%20Israel%20ay%20nangaghusay%20rin%20nasubukan%20noong%20una%2C%20upang%20makita%20kung%20susundin%20nila%20ang%20kautusan%20ng%20Diyos.%20Nakita%20ko%20ang%20ikatlong%20anghel%20na%20nakaturo%20paitaas%2C%20na%20ipinapakita%20ang%20nabigo%20ang%20daan%20upang%20ang%20pinakabanal%20sa%20santuario%20sa%20langit.%20Habang%20ang%20mga%20ito%20sa%20pamamagitan%20ng%20pananampalataya%20pumasok%20sa%20kabanalbanalang%20bagay%20nga%2C%20na%20makikita%20nila%20si%20Jesus%2C%20at%20pag-asa%20at%20kagalakan%20ay%20bumukal%20muli.%20Nakita%20ko%20ang%20mga%20ito%20sa%20likod%2C%20sa%20nakalipas%2C%20mula%20sa%20pagpapahayag%20ng%20ikalawang%20pagdating%20ni%20Jesus%2C%20hanggang%20sa%20kanilang%20mga%20karanasan%20sa%20paglipas%20ng%20itinakdang%20panahon%201844.%20Nakita%20nila%20ang%20paliwanag%20sa%20kanilang%20pagkabigo%2C%20at%20kagalakan%20at%20katiyakan%20ang%20muling%20nagpasaya%20sa%20kanila.%20Ang%20ikatlong%20anghel%20ay%20niliwanagan%20nakaraan%2C%20kasalukuyan%2C%20at%20hinaharap%2C%20at%20alam%20nila%20na%20ang%20Diyos%20ay%20sa%20katunayan%20na%20humantong%20ang%20mga%20ito%20sa%20pamamagitan%20ng%20Kanyang%20mahimalang%20kalooban.%20EW%20254.2%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222.%5CtEMBRACES%201st%20and%202nd%20angel%E2%80%99s%20messages.%20Rev.%2014%3A6-8%20%E2%80%93%20Hinahagkan%20ang%20ika-1%20at%20mensahe%202nd%20anghel.%20Apo%2014%3A%206-8%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Pahayag%2014%3A6-8%20Ang%20Dating%20Biblia%20(1905)%20(ADB1905)%5Cn6%20At%20nakita%20ko%20ang%20ibang%20anghel%20na%20lumilipad%20sa%20gitna%20ng%20langit%2C%20na%20may%20mabuting%20balita%20na%20walang%20hanggan%20upang%20ibalita%20sa%20mga%20nananahan%20sa%20lupa%2C%20at%20sa%20bawa’t%20bansa%20at%20angkan%20at%20wika%20at%20bayan%3B%20%5Cn7%20At%20sinasabi%20niya%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20Matakot%20kayo%20sa%20Dios%2C%20at%20magbigay%20kaluwalhatian%20sa%20kaniya%3B%20sapagka’t%20dumating%20ang%20panahon%20ng%20kaniyang%20paghatol%3A%20at%20magsisamba%20kayo%20sa%20gumawa%20ng%20langit%20at%20ng%20lupa%20at%20ng%20dagat%20at%20ng%20mga%20bukal%20ng%20tubig.%20%5Cn8%20At%20ang%20iba%2C%20ang%20pangalawang%20anghel%2C%20ay%20sumunod%20na%20nagsasabi%2C%20Naguho%2C%20naguho%20ang%20dakilang%20Babilonia%2C%20na%20siyang%20nagpainom%20sa%20lahat%20na%20bansa%20ng%20alak%20ng%20kagalitan%20ng%20kaniyang%20pakikiapid.%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%222a.%20EMBRACES%201st%20and%202nd%20angel%E2%80%99s%20messages.%20%208T%20197%20%E2%80%93%20Hinahagkan%20ang%20ika-1%20at%20mensahe%202nd%20anghel.%208T%20197%22%2C%22acc_descr%22%3A%228T%20197%3A%5CnAng%20mga%20ministro%20ng%20mga%20tanyag%20na%20mga%20simbahan%20ay%20hindi%20ay%20magbibigay-daan%20sa%20katotohanan%20na%20iniharap%20sa%20mga%20tao%20mula%20sa%20kanilang%20mga%20pulpito.%20Ang%20kaaway%20ay%20humantong%20sa%20kanila%20upang%20labanan%20ang%20katotohanan%20na%20may%20kapaitan%20at%20masamang%20hangarin.%20Kasinungalingan%20ay%20manufactured.%20karanasan%20ni%20Cristo%20sa%20mga%20Hudyong%20mga%20pinuno%20ay%20inulit.%20Nagsusumikap%20Satanas%20na%20eclipse%20bawat%20sinag%20ng%20liwanag%20nagniningning%20mula%20sa%20Diyos%20sa%20Kanyang%20mga%20tao.%20Siya%20ay%20gumagana%20sa%20pamamagitan%20ng%20mga%20ministro%20bilang%20siya%20nagtrabaho%20sa%20pamamagitan%20ng%20mga%20pari%20at%20mga%20pinuno%20sa%20mga%20araw%20ni%20Cristo.%20Makakaapekto%20ba%20ang%20mga%20taong%20alam%20ang%20katotohanan%20sumali%20sa%20kanyang%20partido%2C%20upang%20hadlangan%2C%20mapahiya%2C%20at%20nagliligaw%20sa%20mga%20na%20sinusubukan%20upang%20gumana%20sa%20aliping%20inatasan%20ng%20Diyos%20na%20paraan%20upang%20mag-advance%20ang%20Kanyang%20gawain%2C%20sa%20planta%20ng%20mga%20pamantayan%20ng%20katotohanan%20sa%20mga%20rehiyon%20ng%20kadiliman%3F%208T%20197.1%20Ang%20aming%20Mensahe%20mensahe%20ng%20ikatlong%20anghel%2C%20embracing%20ang%20mga%20mensahe%20ng%20una%20at%20ikalawang%20anghel%2C%20ay%20ang%20mensahe%20para%20sa%20oras%20na%20ito.%20Kami%20ay%20upang%20taasan%20nasa%20kaitaasan%20ang%20banner%20na%20kung%20saan%20ay%20inscribed%3A%20%5C%22.%20Ang%20utos%20ng%20Diyos%2C%20at%20ng%20pananampalataya%20ni%20Jesus%5C%22%20Ang%20mundo%20ay%20lalong%20madaling%20panahon%20upang%20matugunan%20ang%20mga%20dakilang%20Tagapagbigay-Kautusan%20sa%20paglipas%20ng%20Kanyang%20nasira%20batas.%20Ito%20ay%20hindi%20ang%20oras%20upang%20ilagay%20sa%20labas%20ng%20paningin%20ng%20mga%20mahusay%20na%20isyu%20bago%20sa%20amin.%20tawag%20ng%20Diyos%20sa%20Kaniyang%20bayan%20na%20dakilain%20ang%20kautusan%20at%20gawing%20marangal.%208T%20197.2%20Kapag%20umaga%20bituin%20kumanta%20magkasama%2C%20at%20ang%20lahat%20ng%20mga%20anak%20ng%20Dios%20ay%20naghihiyawan%20sa%20kagalakan%2C%20ang%20Sabbath%20ay%20ibinigay%20sa%20buong%20mundo%2C%20ang%20tao%20ay%20sana%20kailanman%20tandaan%20na%20sa%20anim%20na%20araw%20nilikha%20ng%20Diyos%20ang%20mundo.%20Siya%20ay%20nagpahinga%20sa%20ikapitong%20araw%2C%20binabasbasan%20ito%20bilang%20araw%20ng%20kaniyang%20kapahingahan%2C%20at%20ibinigay%20ito%20sa%20mga%20nilalang%20na%20Kaniyang%20nilalang%2C%20upang%20sila%20ay%20maalaala%20Siya%20ang%20tunay%20at%20buhay%20na%20Diyos.%20Sa%20pamamagitan%20ng%20Kanyang%20kapangyarihan%2C%20sa%20kabila%20ng%20pagsalansang%20ni%20Faraon%2C%20na%20inihatid%20ng%20Diyos%20ang%20Kanyang%20mga%20tao%20mula%20sa%20Egipto%2C%20upang%20mabigyan%20nila%20ganapin%20ang%20kautusan%20na%20ibinigay%20sa%20Eden.%20At%20kaniyang%20inilabas%20sila%20upang%20Sinai%20upang%20marinig%20ang%20pagpapahayag%20ng%20batas%20na%20ito.%208T%20197.3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223%3A%20SELECTS%20the%20wheat%20from%20the%20tares%20and%20seals%20them.%20EW%20118%20-%20%20Pinipili%20ang%20wheat%20sa%20mga%20pangsirang%20damo%20at%20seal%20ang%20mga%20ito.%20EW%20118%22%2C%22acc_descr%22%3A%22EW%20118%3A%5CnI%20then%20saw%20the%20third%20angel.%20Said%20my%20accompanying%20angel%2C%20%E2%80%9CFearful%20is%20his%20work.%20Awful%20is%20his%20mission.%20He%20is%20the%20angel%20that%20is%20to%20select%20the%20wheat%20from%20the%20tares%2C%20and%20seal%2C%20or%20bind%2C%20the%20wheat%20for%20the%20heavenly%20garner.%20These%20things%20should%20engross%20the%20whole%20mind%2C%20the%20whole%20attention.%E2%80%9D%20EW%20118.1%20*****%20EW%20118%20To%20the%20Inexperienced%20Some%2C%20I%20saw%2C%20have%20not%20a%20realizing%20sense%20of%20the%20importance%20of%20the%20truth%20or%20of%20its%20effect%2C%20and%20moving%20from%20the%20impulse%20of%20the%20moment%20or%20from%20excitement%2C%20often%20follow%20their%20feelings%20and%20disregard%20church%20order.%20Such%20seem%20to%20think%20that%20religion%20consists%20chiefly%20in%20making%20a%20noise.%20%5Bsee%20Appendix.%5D%20Some%20who%20have%20but%20just%20received%20the%20truth%20of%20the%20third%20angel’s%20message%20are%20ready%20to%20reprove%20and%20teach%20those%20who%20have%20been%20established%20in%20the%20truth%20for%20years%2C%20and%20who%20have%20suffered%20for%20its%20sake%20and%20felt%20its%20sanctifying%20power.%20Those%20who%20are%20so%20puffed%20up%20by%20the%20enemy%20will%20have%20to%20feel%20the%20sanctifying%20influence%20of%20the%20truth%20and%20obtain%20a%20realizing%20sense%20of%20how%20it%20found%20them%E2%80%94%E2%80%9Cwretched%2C%20and%20miserable%2C%20and%20poor%2C%20and%20blind%2C%20and%20naked.%E2%80%9D%20When%20the%20truth%20begins%20to%20purify%20them%20and%20purge%20away%20their%20dross%20and%20tin%2C%20as%20it%20surely%20will%20when%20it%20is%20received%20in%20the%20love%20of%20it%2C%20the%20one%20who%20has%20this%20great%20work%20done%20for%20him%20will%20not%20feel%20that%20he%20is%20rich%20and%20increased%20in%20goods%20and%20has%20need%20of%20nothing.%20EW%20118.2%20Those%20who%20profess%20the%20truth%20and%20think%20they%20know%20it%20all%20before%20they%20have%20learned%20its%20first%20principles%2C%20and%20who%20are%20forward%20to%20take%20the%20place%20of%20teachers%20and%20reprove%20those%20who%20for%20years%20have%20stood%20stiffly%20for%20the%20truth%2C%20plainly%20show%20that%20they%20have%20no%20understanding%20of%20the%20truth%2C%20and%20know%20none%20of%20its%20effects%3B%20for%20if%20they%20knew%20any%20of%20the%20sanctifying%20power%2C%20they%20should%20yield%20the%20peaceable%20fruits%20of%20righteousness%20and%20be%20humbled%20under%20its%20sweet%2C%20powerful%20influence.%20They%20would%20bear%20fruit%20to%20the%20glory%20of%20God%2C%20and%20understand%20what%20the%20truth%20has%20done%20for%20them%2C%20and%20esteem%20others%20better%20than%20themselves.%20EW%20118.3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%223a.%20SELECTS%20the%20wheat%20from%20the%20tares%20and%20seals%20them.%20GC%20379%20-%20Pinipili%20ang%20wheat%20sa%20mga%20pangsirang%20damo%20at%20seal%20ang%20mga%20ito.%20GC%20379%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20379%3A%5Cnmensahe%20ng%20Apocalipsis%2014%20Ang%20unang%20anghel%2C%20na%20nagpapahayag%20ang%20oras%20ng%20paghatol%20ng%20Diyos%20at%20pagtawag%20sa%20mga%20tao%20sa%20takot%20at%20sumamba%20sa%20Kanya%2C%20ay%20dinisenyo%20upang%20paghiwalayin%20ang%20mga%20nag-aangking%20bayan%20ng%20Diyos%20mula%20sa%20masamang%20impluwensiya%20ng%20sanlibutan%20at%20pukawin%20sila%20na%20makita%20ang%20kanilang%20tunay%20na%20kalagayan%20ng%20kamunduhan%20at%20pagtalikod.%20Sa%20mensaheng%20ito%2C%20ang%20Diyos%20ay%20ipinadala%20sa%20mga%20iglesia%20ng%20isang%20babala%2C%20na%20kung%20saan%2C%20nagkaroon%20ito%20tinanggap%2C%20sana%20ay%20naitama%20kasamaang%20ipinipikit%20ang%20mga%20ito%20ang%20layo%20mula%20sa%20Kanya.%20Nagkaroon%20na%20kanilang%20natanggap%20ang%20mensahe%20mula%20sa%20langit%2C%20na%20nagpakumbaba%20ng%20kanilang%20mga%20puso%20sa%20harap%20ng%20Panginoon%20at%20naghahanap%20sa%20pagtatapat%20ng%20paghahanda%20upang%20makatayo%20sa%20kanyang%20presensya%2C%20ang%20Espiritu%20at%20kapangyarihan%20ng%20Diyos%20ay%20ipinahayag%20sa%20kanila.%20Ang%20iglesia%20ay%20muli%20naabot%20Na%20hintayin%20yaong%20mapalad%20estado%20ng%20pagkakaisa%2C%20pananampalataya%2C%20at%20pag-ibig%20na%20umiiral%20sa%20apostoliko%20araw%2C%20kapag%20ang%20mga%20mananampalataya%20%5C%22ay%20nangagkakaisa%20ang%20puso%20at%20kaluluwa%2C%5C%22%20at%20%5C%22nagsalita%20ng%20salita%20ng%20Diyos%20nang%20may%20katapangan%2C%5C%22%20kapag%20%5C%22ang%20idinagdag%20Panginoon%20araw-araw%20yaong%20nangaliligtas%20%5C%22mga%20Gawa%204%3A32%2C%2031.%202%3A47.%20GC%20379.1%20Kung%20nag-aangking%20bayan%20ng%20Diyos%20tinanggap%20ang%20liwanag%20sa%20pagsikat%20nito%20sa%20kanila%20mula%20sa%20Kanyang%20salita%2C%20ang%20mga%20ito%20ay%20umabot%20na%20pagkakaisang%20ipinalangin%20ni%20Cristo%2C%20na%20pinangungunahan%20ng%20apostol%20ay%20naglalarawan%2C%20%5C%22ang%20pakikipagkaisa%20sa%20Espiritu%20sa%20tali%20ng%20kapayapaan.%5C%22%20%5C%22May%20ay%2C%20%5C%22sabi%20niya%2C%5C%22%20isang%20katawan%2C%20at%20isang%20Espiritu%2C%20gaya%20naman%20pagkatawag%20sa%20inyo%20sa%20isang%20pagasa%20ng%20pagtawag%20sa%20inyo%3B%20Isang%20Panginoon%2C%20isang%20pananampalataya%2C%20isang%20bautismo%20%5C%22Efeso%204%3A%203-5..%20GC%20379.2%20Tulad%20ay%20ang%20pinagpala%20resulta%20naranasan%20ng%20mga%20taong%20tinanggap%20ang%20pagdating%20ng%20mensahe.%20Sila%20ay%20dumating%20mula%20sa%20iba’t%20ibang%20sekta%2C%20at%20ang%20kanilang%20mga%20denominasyong%20bakod%20ay%20inihagis%20sa%20lupa%3B%20magkakasalungat%20na%20kredo%20ay%20shivered%20sa%20mga%20atom%3B%20di-makakasulatang%20mga%20pag-asa%20ng%20isang%20temporal%20milenyo%20inabanduna%2C%20false%20tanawin%20ng%20ikalawang%20pagdating%20ay%20itatama%2C%20pagmamataas%20at%20pag-alinsunod%20sa%20mundo%20ay%20swept%20ang%20layo%3B%20mga%20kamalian%20ay%20ginawa%20karapatan%3B%20mga%20puso%20ay%20nagkakaisa%20sa%20pinakamatamis%20na%20pakikisama%2C%20at%20pag-ibig%20at%20kagalakan%20reigned%20pinakadakila.%20Kung%20doktrinang%20ito%20ginawa%20ito%20para%20sa%20mga%20iilan%20na%20ito%20natanggap%2C%20ito%20ay%20tapos%20na%20ang%20parehong%20para%20sa%20lahat%20kung%20ang%20lahat%20ay%20natanggap.%20GC%20379.3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%224.%5CtENDS%20at%20the%20close%20of%20probation.%20GC%20613.%20%20-%20%20Magtatapos%20sa%20pagsasara%20ng%20probasyon.%20GC%20613.%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Kabanata%2039-Ang%20Panahon%20ng%20Kabagabagan%20%5C%22Nang%20panahong%20iyon%20ay%20tatayo%20si%20Miguel%2C%20na%20dakilang%20prinsipe%20na%20tumatayo%20sa%20ikabubuti%20ng%20mga%20anak%20ng%20iyong%20bayan%3B%20at%20magkakaroon%20ng%20panahon%20ng%20kabagabagan%2C%20na%20hindi%20nangyari%20kailanman%20mula%20nang%20magkaroon%20ng%20bansa%20hanggang%20sa%20parehong%20oras%3A%20at%20sa%20oras%20upang%20ang%20iyong%20bayan%20ay%20magiging%20laya%2C%20lahat%20ng%20tao%20na%20masusumpungan%20na%20nakasulat%20sa%20aklat%20%5C%22Daniel%2012%3A.%201.%20GC%20613.1%20Kapag%20mensahe%20ng%20ikatlong%20anghel%20ay%20nagsasara%2C%20awa%20hindi%20na%20pleads%20para%20sa%20mga%20nagkasala%20nananahan%20sa%20lupa.%20Ang%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20ay%20matupad%20ang%20kanilang%20gawa.%20Sila%20ay%20nakatanggap%20ng%20%5C%22huling%20ulan%2C%5C%22%20%5C%22ang%20pagpapanibagong%20sigla%20mula%20sa%20presensiya%20ng%20Panginoon%2C%5C%22%20at%20sila%20ay%20handa%20para%20sa%20na%20oras%20sa%20harap%20ng%20mga%20ito.%20Angels%20ay%20nagmamadaling%20paroo’t%20parito%20sa%20langit.%20Isang%20anghel%20bumabalik%20mula%20sa%20lupa%20announces%20na%20ang%20kanyang%20trabaho%20ay%20tapos%20na%3B%20ang%20pangwakas%20na%20pagsubok%20ay%20dinala%20sa%20mundo%2C%20at%20ang%20lahat%20na%20napatunayang%20naging%20tapat%20sa%20mga%20banal%20na%20alituntunin%20ay%20nakatanggap%20ng%20%5C%22ang%20tatak%20ng%20buhay%20na%20Diyos.%5C%22%20Pagkatapos%20ay%20ceases%20ni%20Jesus%20ang%20Kaniyang%20pananalangin%20para%20sa%20banal%20na%20lugar%20sa%20itaas.%20Itinaas%20Niya%20ang%20Kanyang%20mga%20kamay%20at%20may%20malakas%20na%20tinig%20nagsasabing%2C%20%5C%22Ito%20ay%20tapos%20na%3B%5C%22%20at%20lahat%20ng%20hukbo%20ng%20mga%20anghel%20lay%20off%20ang%20kanilang%20mga%20korona%20samantalang%20Siya%20ang%20gumawa%20ng%20taimtim%20na%20anunsyo%3A%20%5C%22Ang%20liko%2C%20ay%20magpakaliko%20pa%3A%20at%20ang%20marumi%20%2C%20ay%20magpakarumi%20pa%3A%20at%20ang%20matuwid%2C%20ay%20magpakatuwid%20pa%3A%20at%20ang%20banal%2C%20ay%20magpakabanal%20pa%20rin%20%5C%22Apocalipsis%2022%3A11..%20Ang%20bawat%20kaso%20ay%20nagpasya%20para%20sa%20buhay%20o%20kamatayan.%20Cristo%20ay%20gumawa%20ng%20pagbabayad-sala%20para%20sa%20Kanyang%20mga%20tao%20at%20pinawi%20ang%20kanilang%20mga%20kasalanan.%20Ang%20bilang%20ng%20kanyang%20mga%20paksa%20ay%20binubuo%3B%20%5C%22Ang%20kaharian%20at%20ang%20kapangyarihan%2C%20at%20ang%20kadakilaan%20ng%20mga%20kaharian%20sa%20silong%20ng%20buong%20langit%2C%5C%22%20ay%20malapit%20nang%20ibigay%20sa%20mga%20tagapagmana%20ng%20kaligtasan%2C%20at%20si%20Jesus%20ay%20upang%20mamahala%20bilang%20Hari%20ng%20mga%20hari%20at%20Panginoon%20ng%20mga%20panginoon.%20GC%20613.2%20%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%225.%5Ct%E2%80%9CThe%20most%20fearful%20threatening%20ever%20addressed%20to%20mortals%20is%20contained%20in%20the%20third%20angel%E2%80%99s%20message.%E2%80%9D%20GC%20449%20%20-%20%20Ang%20pinaka-natatakot%20na%20kailanman%20ay%20naka-address%20sa%20mortals%20ay%20nilalaman%20sa%20mensahe%20ng%20ikatlong%20anghel.%20%5C%22GC%20449%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20449%3A%5Cn%20Ngunit%20ang%20mga%20Kristiyano%20ng%20mga%20nakaraang%20henerasyon-obserbahan%20sa%20Linggo%2C%20na%20nagsisipagakala%20na%20sa%20paggawa%20nito%20sila%20ay%20pinapanatili%20ang%20Sabbath%20ng%20Biblia%3B%20at%20diyan%20ay%20ngayon%20tunay%20na%20Kristiyano%20sa%20bawa’t%20iglesia%2C%20hindi%20maliban%20sa%20Roman%20Catholic%20pakikipag-isa%2C%20kung%20sino%20ang%20matapat%20naniniwala%20na%20ang%20Linggo%20ay%20ang%20Sabbath%20ng%20banal%20na%20appointment.%20tumatanggap%20ng%20Dios%20ang%20kanilang%20katapatan%20ng%20layunin%20at%20ang%20kanilang%20integridad%20sa%20harapan%20Niya.%20Ngunit%20kapag%20ng%20Linggo%20ay%20dapat%20ipinapatupad%20ng%20batas%2C%20at%20sa%20mundo%20ay%20dapat%20maliwanagan%20hinggil%20sa%20obligasyon%20ng%20tunay%20na%20Sabbath%2C%20at%20pagkatapos%20ay%20kung%20sinuman%20ang%20dapat%20nagsisilabag%20sa%20utos%20ng%20Dios%2C%20na%20sundin%20ang%20isang%20utos%20na%20walang%20mas%20mataas%20na%20kapangyarihan%20kaysa%20sa%20Rome%2C%20kalooban%20at%20dahil%20doon%20karangalan%20poperi%20itaas%20Diyos.%20Siya%20ay%20nagbabayad%20pintuho%20sa%20Roma%20at%20sa%20kapangyarihang%20nagpapatupad%20ng%20institusyon%20ordained%20sa%20pamamagitan%20ng%20Roma.%20Siya%20ay%20sumasamba%20sa%20hayop%20at%20sa%20kaniyang%20larawan.%20Tulad%20ng%20mga%20lalaki%20pagkatapos%20ay%20tanggihan%20ang%20institusyon%20na%20kung%20saan%20ay%20ipinahayag%20ng%20Diyos%20na%20magiging%20tanda%20ng%20Kanyang%20kapangyarihan%2C%20at%20karangalan%2C%20na%20kahalili%20nito%20na%20kung%20saan%20Roma%20ay%20pinili%20bilang%20ang%20token%20ng%20kanyang%20kataas-taasang%20kapangyarihan%2C%20sila%20ay%20tinatanggap%20ang%20tanda%20ng%20katapatan%20Rome-%20%5C%22ang%20tanda%20ng%20ang%20hayop.%20%5C%22at%20ito%20ay%20hindi%20hanggang%20ang%20isyu%20ay%20kaya%20malinaw%20sa%20harap%20ng%20mga%20tao%2C%20at%20sila%20ay%20dinadala%20upang%20pumili%20sa%20pagitan%20ng%20mga%20utos%20ng%20Diyos%20at%20ang%20kautusan%20ng%20tao%2C%20na%20ang%20mga%20taong%20patuloy%20sa%20pagsalangsang%20ay%20makakatanggap%20ng%5C%22%20ang%20marka%20ng%20hayop%20.%20%5C%22GC%20449.1%20ang%20pinaka-natatakot%20na%20kailanman%20ay%20naka-address%20sa%20mortals%20ay%20nilalaman%20sa%20mensahe%20ng%20ikatlong%20anghel.%20Iyon%20ay%20dapat%20na%20isang%20kahila-hilakbot%20na%20kasalanan%20kung%20aling%20mga%20tawag%20down%20ang%20poot%20ng%20Diyos%20unmingled%20na%20may%20awa.%20Lalaki%20ay%20hindi%20maaaring%20iwanang%20sa%20kadiliman%20may%20kinalaman%20mahalagang%20bagay%20na%20ito%3B%20ang%20babala%20laban%20sa%20kasalanang%20ito%20ay%20dapat%20na%20ibinigay%20sa%20mundo%20bago%20ang%20pagdalaw%20ng%20mga%20paghatol%20ng%20Diyos%2C%20na%20ang%20lahat%20ay%20maaaring%20malaman%20kung%20bakit%20ang%20mga%20ito%20ay%20dapat%20inflicted%2C%20at%20magkaroon%20ng%20pagkakataon%20upang%20makatakas%20ang%20mga%20ito.%20Hula%20nagdedeklara%20na%20ang%20unang%20anghel%20gagawing%20kanyang%20announcement%20sa%20%5C%22bawat%20bansa%20at%20angkan%20at%20wika%20at%20bayan.%5C%22%20Ang%20babala%20ng%20ikatlong%20anghel%2C%20na%20bumubuo%20ng%20isang%20bahagi%20ng%20parehong%20tatlong%20beses%20na%20mensahe%2C%20ay%20maging%20hindi%20kukulangin%20laganap.%20Ito%20ay%20kinakatawan%20sa%20panghuhula%20bilang%20ipinahayag%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20sa%20pamamagitan%20ng%20isang%20anghel%20na%20lumilipad%20sa%20gitna%20ng%20langit%3B%20at%20ito%20ay%20iniuutos%20sa%20ang%20atensiyon%20ng%20mundo.%20GC%20449.2%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%226.%5CtThe%20three%20angels%20message%20%E2%80%9Cconstitute%20THE%20FINAL%20WARNING%20to%20be%20given%20to%20the%20inhabitants%20of%20the%20earth.%E2%80%9D%20GC%20604%20-%20%20Ang%20tatlong%20mga%20anghel%20mensahe%20%5C%22bumubuo%20ANG%20HULING%20BABALA%20na%20dapat%20ibigay%20sa%20mga%20tumatahan%20sa%20lupa.%5C%22%20GC%20604%20%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20604%3A%20%5CnOf%20Babylon%2C%20sa%20panahon%20nagdala%20upang%20tingnan%20sa%20propesiya%20na%20ito%2C%20ito%20ay%20ipinahayag%3A%20%5C%22Ang%20kanyang%20kasalanan%20ay%20umabot%20hanggang%20sa%20langit%20at%20naalaala%20ng%20Dios%20ang%20kaniyang%20mga%20katampalasanan.%5C%22%20Apocalipsis%2018%3A%205.%20Siya%20ay%20napuno%20up%20ang%20sukatan%20ng%20kanyang%20pagkakasala%2C%20at%20pagkawasak%20ay%20malapit%20nang%20daluhungin%20mo%20siya.%20Ngunit%20pa%20rin%20ang%20Diyos%20ay%20may%20mga%20tao%20sa%20Babilonia%3B%20at%20bago%20ang%20pagdalaw%20ng%20kaniyang%20mga%20kahatulan%20mga%20tapat%20na%20ito%20ay%20dapat%20na%20tinatawag%20na%20out%2C%20na%20hindi%20sila%20makibahagi%20sa%20kanyang%20mga%20kasalanan%20at%20%5C%22magsitanggap%20ng%20kaniyang%20mga%20salot.%5C%22%20Kaya%20ang%20mga%20kilusan%20na%20isinasagisag%20ng%20mga%20anghel%20na%20nananaog%20mula%20sa%20langit%2C%20lightening%20ang%20lupa%20ng%20kanyang%20kaluwalhatian%20at%20umiiyak%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20na%20nagpapahayag%20ng%20mga%20kasalanan%20ng%20Babilonia.%20Kaugnay%20ng%20kanyang%20mensahe%20ang%20tawag%20ay%20narinig%3A%20%5C%22.%20Mangagsilabas%20kayo%20sa%20kaniya%2C%20bayan%20ko%5C%22%20Ang%20mga%20anunsyo%2C%20uniting%20sa%20mensahe%20ng%20ikatlong%20anghel%2C%20ay%20bumubuo%20sa%20huling%20babala%20na%20ibinigay%20sa%20mga%20tumatahan%20sa%20lupa.%20GC%20604.1%20Kakila-kilabot%20ang%20pangyayaring%20sasapitin%20ng%20sanlibutan%20ay%20upang%20dalhin.%20Ang%20kapangyarihan%20ng%20lupa%2C%20tulong%20upang%20labanan%20ang%20mga%20utos%20ng%20Dios%2C%20ay%20mag-uutos%20na%20%5C%22ang%20lahat%2C%20maliliit%20at%20malalaki%2C%20at%20mayayaman%20at%20mga%20dukha%2C%20libre%20at%20bond%5C%22%20(Apocalipsis%2013%3A16)%2C%20ay%20dapat%20sumunod%20sa%20mga%20kaugalian%20ng%20iglesia%20sa%20pamamagitan%20ng%20pagtalima%20sa%20mga%20huwad%20na%20sabbath.%20Lahat%20ng%20tatangging%20tumalima%20ay%20lalapatan%20ng%20parusang%20sibil%2C%20at%20ito%20ay%20sa%20wakas%20ay%20nagpahayag%20na%20ang%20mga%20ito%20ay%20karapat-dapat%20sa%20kamatayan.%20Sa%20kabilang%20dako%2C%20ang%20batas%20ng%20Diyos%20enjoining%20araw%20ng%20Maykapal%20ay%20humihingi%20ng%20pagtalima%20at%20nagbabanta%20poot%20sa%20lahat%20ng%20sasalangsang%20tuntunin%20nito.%20GC%20604.2%20Gamit%20ang%20isyu%20sa%20gayon%20ay%20malinaw%20na%20dinala%20sa%20harap%20niya%2C%20kung%20sinuman%20ang%20dapat%20pagtapak%20sa%20kautusan%20ng%20Diyos%20na%20sumunod%20ang%20isang%20tao%20paggawa%20ng%20batas%20tumatanggap%20ng%20tanda%20ng%20hayop%20na%20yaon%3B%20tumatanggap%20niya%20ang%20tanda%20ng%20katapatan%20sa%20lakas%20na%20kung%20saan%20siya%20ay%20pinili%20upang%20sundin%20sa%20halip%20na%20ang%20Diyos.%20Ang%20babala%20mula%20sa%20langit%20ay%3A%20%5C%22Kung%20ang%20sinoman%20ay%20sumasamba%20sa%20hayop%20at%20sa%20kaniyang%20larawan%2C%20at%20tumatanggap%20ng%20tanda%20sa%20kaniyang%20noo%2C%20o%20sa%20kaniyang%20kamay%2C%20ang%20parehong%20ay%20dapat%20uminom%20ng%20alak%20ng%20kagalitan%20ng%20Dios%2C%20na%20nahahandang%20walang%20halo%20sa%20ang%20saro%20ng%20kaniyang%20pagkagalit%20%5C%22Apocalipsis%2014%3A%209.%2C%2010.%20GC%20604.3%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227.%5Ct%E2%80%9CThis%20message%2C%20is%20THE%20LAST%20that%20twill%20ever%20be%20given%20to%20the%20world%3B%20and%20it%20will%20accomplish%20its%20work.%E2%80%9D%20GC%20390%20-%20%5C%22Ang%20mensaheng%20ito%2C%20ay%20THE%20LAST%20na%20twill%20ba%20dapat%20ibigay%20sa%20mundo%3B%20at%20isasakatuparan%20nito%20ang%20trabaho%20nito.%20%5C%22GC%20390%22%2C%22acc_descr%22%3A%22GC%20390%3A%20%5CnSa%20kabila%20ng%20mga%20espirituwal%20na%20kadiliman%20at%20damdamin%20mula%20sa%20Diyos%20na%20umiiral%20sa%20mga%20simbahan%20na%20bumubuo%20ng%20Babilonia%2C%20ang%20dakilang%20katawan%20ng%20tunay%20na%20mga%20tagasunod%20ni%20Kristo%20ay%20pa%20rin%20na%20matagpuan%20sa%20kanilang%20pakikipag-isa.%20May%20mga%20marami%20sa%20mga%20na%20hindi%20kailanman%20nakita%20ang%20mga%20espesyal%20na%20katotohanan%20para%20sa%20mga%20oras%20na%20ito.%20Hindi%20kakaunti%20ang%20nasisiyahan%20sa%20kanilang%20kasalukuyang%20kalagayan%20at%20ay%20pag-asam%20para%20sa%20mas%20malinaw%20na%20liwanag.%20Tumingin%20sila%20sa%20walang%20kabuluhan%20para%20sa%20larawan%20ni%20Cristo%20sa%20simbahan%20na%20kung%20saan%20sila%20ay%20konektado.%20Tulad%20ng%20mga%20katawan%20umalis%20karagdagang%20at%20karagdagang%20mula%20sa%20katotohanan%2C%20at%20alyado%20mas%20malapit%20sa%20mundo%2C%20ang%20pagkakaiba%20sa%20pagitan%20ng%20dalawang%20mga%20klase%20ay%20lumawak%2C%20at%20ito%20ay%20sa%20wakas%20ay%20humantong%20sa%20paghihiwalay.%20Ang%20oras%20ay%20darating%20kapag%20ang%20mga%20umiibig%20sa%20Diyos%20supremely%20ay%20hindi%20na%20mananatiling%20may%20kaugnayan%20sa%20tulad%20ng%20%5C%22mga%20maibigin%20sa%20kalayawan%20kay%20sa%20mga%20maibigin%20sa%20Dios%3B%20Na%20may%20anyo%20ng%20kabanalan%2C%20datapuwa’t%20tinanggihan%20ang%20kapangyarihan%20nito%20%5C%22GC%20390.1%20Apocalipsis%2018%20ay%20tumutukoy%20sa%20panahon%20kung%20kailan%2C%20bilang%20resulta%20ng%20pagtanggi%20sa%20tatlong%20beses%20na%20babala%20ng%20Apocalipsis%2014%3A%206-12.%2C%20ang%20iglesya%20ay%20may%20ganap%20na%20naabot%20ang%20kundisyon%20foretold%20sa%20pamamagitan%20ng%20ikalawang%20anghel%2C%20at%20ang%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20pa%20rin%20sa%20Babilonia%20ay%20tinatawag%20na%20sa%20upang%20paghiwalayin%20ang%20mula%20sa%20kanyang%20pakikipag-isa.%20Ang%20mensaheng%20ito%20ay%20ang%20huling%20na%20ba%20dapat%20ibigay%20sa%20mundo%3B%20at%20ito%20ay%20magawa%20nito%20trabaho.%20Kapag%20yaong%20%5C%22hindi%20nagsisampalataya%20sa%20katotohanan%2C%20kundi%20nangalugod%20sa%20kalikuan%5C%22%20(2%20Tesalonica%202%3A12)%2C%20ay%20dapat%20kaliwa%20upang%20makatanggap%20ang%20paggawa%20ng%20kamalian%20at%20maniwala%20sa%20isang%20kasinungalingan%2C%20at%20pagkatapos%20ay%20ang%20liwanag%20ng%20katotohanan%20ay%20iyong%20pasilangin%20ang%20lahat%20na%20ang%20mga%20puso%20ay%20bukas%20sa%20matanggap%20ito%2C%20at%20lahat%20ng%20mga%20anak%20ng%20Panginoon%20mamamalagi%20sa%20Babilonia%20ay%20tumugon%20sa%20panawagan%3A%20%5C%22Mangagsilabas%20kayo%20sa%20kaniya%2C%20bayan%20ko%5C%22%20(Apocalipsis%2018%3A%204).%20GC%20390.2%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227a.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%20Revelation%2014%3A5-14%20-%20Matapos%20ang%20mensaheng%20ito%20ay%20ibinigay%2C%20ay%20dumating%20si%20Hesus.%20Apocalipsis%2014%3A%205-14%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Pahayag%2014%3A5-14%20Ang%20Dating%20Biblia%20(1905)%20(ADB1905)%5Cn5%20At%20sa%20kanikaniyang%20bibig%20ay%20walang%20nasumpungang%20kasinungalingan%3A%20sila’y%20mga%20walang%20dungis.%20%5Cn6%20At%20nakita%20ko%20ang%20ibang%20anghel%20na%20lumilipad%20sa%20gitna%20ng%20langit%2C%20na%20may%20mabuting%20balita%20na%20walang%20hanggan%20upang%20ibalita%20sa%20mga%20nananahan%20sa%20lupa%2C%20at%20sa%20bawa’t%20bansa%20at%20angkan%20at%20wika%20at%20bayan%3B%20%5Cn7%20At%20sinasabi%20niya%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20Matakot%20kayo%20sa%20Dios%2C%20at%20magbigay%20kaluwalhatian%20sa%20kaniya%3B%20sapagka’t%20dumating%20ang%20panahon%20ng%20kaniyang%20paghatol%3A%20at%20magsisamba%20kayo%20sa%20gumawa%20ng%20langit%20at%20ng%20lupa%20at%20ng%20dagat%20at%20ng%20mga%20bukal%20ng%20tubig.%20%5Cn8%20At%20ang%20iba%2C%20ang%20pangalawang%20anghel%2C%20ay%20sumunod%20na%20nagsasabi%2C%20Naguho%2C%20naguho%20ang%20dakilang%20Babilonia%2C%20na%20siyang%20nagpainom%20sa%20lahat%20na%20bansa%20ng%20alak%20ng%20kagalitan%20ng%20kaniyang%20pakikiapid.%20%5Cn9%20At%20ang%20ibang%20anghel%2C%20ang%20pangatlo%2C%20ay%20sumunod%20sa%20kanila%2C%20na%20nagsasabi%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20Kung%20ang%20sinoman%20ay%20sumasamba%20sa%20hayop%20at%20sa%20kaniyang%20larawan%2C%20at%20tumatanggap%20ng%20tanda%20sa%20kaniyang%20noo%2C%20o%20sa%20kaniyang%20kamay%2C%20%5Cn10%20Ay%20iinom%20din%20naman%20siya%20ng%20alak%20ng%20kagalitan%20ng%20Dios%2C%20na%20nahahandang%20walang%20halo%20sa%20inuman%20ng%20kaniyang%20kagalitan%3B%20at%20siya’y%20pahihirapan%20ng%20apoy%20at%20asupre%20sa%20harapan%20ng%20mga%20banal%20na%20anghel%2C%20at%20sa%20harapan%20ng%20Cordero%3A%20%5Cn11%20At%20ang%20usok%20ng%20hirap%20nila%20ay%20napaiilanglang%20magpakailan%20kailan%20man%3B%20at%20sila’y%20walang%20kapahingahan%20araw%20at%20gabi%2C%20silang%20mga%20nagsisisamba%20sa%20hayop%20at%20sa%20kaniyang%20larawan%2C%20at%20sinomang%20tumatanggap%20ng%20tanda%20ng%20kaniyang%20pangalan.%20%5Cn12%20Narito%20ang%20pagtitiyaga%20ng%20mga%20banal%2C%20ng%20mga%20nagsisitupad%20ng%20mga%20utos%20ng%20Dios%2C%20at%20ng%20pananampalataya%20kay%20Jesus.%20%5Cn13%20At%20narinig%20ko%20ang%20isang%20tinig%20na%20mula%20sa%20langit%20na%20nagsasabi%2C%20Isulat%20mo%2C%20Mapapalad%20ang%20mga%20patay%20na%20nangamamatay%20sa%20Panginoon%20mula%20ngayon%3A%20oo%2C%20sinasabi%20ng%20Espiritu%2C%20upang%20sila’y%20mangagpahinga%20sa%20kanilang%20mga%20gawa%3B%20sapagka’t%20ang%20kanilang%20mga%20gawa%20ay%20sumusunod%20sa%20kanila.%20%5Cn14%20At%20nakita%20ko%2C%20at%20narito%2C%20ang%20isang%20alapaap%20na%20maputi%3B%20at%20nakita%20ko%20na%20nakaupo%20sa%20alapaap%20ang%20isang%20katulad%20ng%20isang%20anak%20ng%20tao%2C%20na%20sa%20kaniyang%20ulo’y%20may%20isang%20putong%20na%20ginto%2C%20at%20sa%20kaniyang%20kamay%20ay%20may%20isang%20panggapas%20na%20matalas.%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%227b.%20After%20this%20message%20is%20given%2C%20Jesus%20comes.%205T%20206%2C%20207%20-%20Matapos%20ang%20mensaheng%20ito%20ay%20ibinigay%2C%20ay%20dumating%20si%20Hesus.%20Apocalipsis%205T%20206%2C%20207%22%2C%22acc_descr%22%3A%225T%20206%2C%20207%3A%5CnIpagpalagay%20na%20ang%20Cristo%20ay%20kailangang%20sumunod%20sa%20bawat%20puso%20at%20pagkamakasarili%20sa%20lahat%20ng%20anyo%20ay%20dapat%20banished%20mula%20sa%20simbahan%2C%20ano%20ang%20magiging%20resulta%3F%20Harmony%2C%20pagkakaisa%2C%20at%20pagmamahal%20sa%20kapatid%20ay%20makikita%20bilang%20Katotohanang%20kung%20paanong%20sa%20simbahan%20kung%20saan%20si%20Kristo%20unang%20itinatag.%20Gawaing%20Kristiyano%20ay%20nakikita%20sa%20lahat%20ng%20dako.%20Ang%20buong%20iglesia%20ay%20kindled%20sa%20isang%20ng%20sakripisiyo%20apoy%20para%20sa%20kaluwalhatian%20ng%20Diyos.%20Ang%20bawat%20Kristiyano%20ay%20cast%20sa%20bunga%20ng%20kanyang%20pagtanggi%20sa%20sarili%20na%20sinunog%20sa%20ibabaw%20ng%20altar.%20Magkakaroon%20malayo%20mas%20mataas%20na%20aktibidad%20sa%20devising%20mga%20sariwang%20mga%20paraan%20ng%20pagiging%20kapaki-pakinabang%20at%20sa%20pag-aaral%20kung%20paano%20lumapit%20sa%20mahinang%20makasalanan%20upang%20i-save%20ang%20mga%20ito%20mula%20sa%20walang%20hanggang%20pagkapahamak.%205T%20206.1%20Dapat%20ba%20naming%20magbihis%20sa%20plain%2C%20mahinhing%20damit%20na%20walang%20sanggunian%20sa%20ang%20fashions%3B%20Dapat%20ang%20aming%20mga%20talahanayan%20sa%20lahat%20ng%20oras%20i-set%20na%20may%20simple%2C%20masustansiyang%20pagkain%2C%20pag-iwas%20sa%20lahat%20ng%20mga%20luxuries%2C%20ang%20lahat%20ng%20mga%20luho%3B%20dapat%20ang%20ating%20mga%20bahay%20na%20binuo%20na%20may%20nagiging%20pagkasimple%20at%20inayos%20sa%20parehong%20paraan%2C%20magiging%20ipakita%20ang%20nagpapabanal%20na%20kapangyarihan%20ng%20katotohanan%20at%20nais%20magkaroon%20ng%20isang%20mabigat%20na%20impluwensiya%20sa%20mga%20hindi%20naniniwala.%20Ngunit%20habang%20tayo’y%20sumusunod%20sa%20mga%20mundo%20sa%20mga%20usapin%2C%20sa%20ilang%20mga%20kaso%20tila%20naghahanap%20sa%20excel%20worldlings%20sa%20imahinatibo%20arrangement%2C%20ang%20pangangaral%20ng%20katotohanan%20ay%20magkakaroon%20ngunit%20kaunti%20o%20walang%20epekto.%20Sino%20ang%20maniniwala%20sa%20solemne%20katotohanan%20para%20sa%20oras%20na%20ito%20kapag%20ang%20mga%20taong%20nai-aangking%20naniniwala%20ito%20sumalungat%20sa%20kanilang%20pananampalataya%20sa%20pamamagitan%20ng%20kanilang%20mga%20gawa%3F%20Ito%20ay%20hindi%20ang%20Diyos%20na%20sarado%20ang%20mga%20bintana%20ng%20langit%20sa%20amin%2C%20ngunit%20ito%20ay%20ang%20aming%20sariling%20pagsang-ayon%20sa%20kaugalian%20at%20mga%20gawain%20ng%20sanlibutan.%205T%20206.2%20Ang%20ikatlong%20anghel%20ng%20Apocalipsis%2014%20ay%20kinakatawan%20bilang%20lumilipad%20matulin%20sa%20pamamagitan%20ng%20gitna%20ng%20langit%20umiiyak%3A%20%5C%22Narito%20ang%20mga%20nagsisitupad%20ng%20mga%20utos%20ng%20Dios%2C%20at%20ng%20pananampalataya%20kay%20Jesus.%5C%22%20Dito%20ay%20ipinapakita%20ang%20likas%20na%20katangian%20ng%20trabaho%20ng%20mga%20tao%20ng%20Diyos.%20Mayroon%20silang%20isang%20mensahe%20sa%20gayong%20lubhang%20malaking%20kahalagahan%20na%20sila%20ay%20kinakatawan%20bilang%20lumilipad%20sa%20pagtatanghal%20ng%20mga%20ito%20sa%20mundo.%20Ang%20mga%20ito%20ay%20may%20hawak%20sa%20kanilang%20mga%20kamay%20ang%20tinapay%20ng%20buhay%20para%20sa%20isang%20famishing%20mundo.%20Ang%20pag-ibig%20ni%20Cristo%20ay%20pumipilit%20sa%20kanila.%20Ito%20ang%20huling%20mensahe.%20Wala%20nang%20sumunod%2C%20wala%20nang%20mga%20imbitasyon%20ng%20awa%20na%20ibinigay%20matapos%20ang%20mensaheng%20ito%20ay%20ginawa%20sa%20kanyang%20trabaho.%20Kung%20ano%20ang%20isang%20tiwala!%20Ano%20ang%20responsibilidad%20ay%20namamalagi%20sa%20lahat%20upang%20dalhin%20ang%20mga%20salita%20ng%20mabiyayang%20paanyaya%3A%20%5C%22At%20ang%20Espiritu%20at%20ang%20kasintahang%20babae%20ay%20nagsasabi%2C%20Halika.%20At%20ang%20nakikinig%20ay%20magsabi%2C%20Halika.%20At%20ipaalam%20sa%20kanya%20na%20nauuhaw%20darating.%20At%20sinomang%20magibig%2C%20hayaan%20siyang%20kumuha%20ng%20tubig%20ng%20buhay%20malayang%20%5C%225T%20206.3%20Ang%20bawat%20taong%20dumirinig%20ay%20upang%20sabihin%3A.%20Halika.%20Hindi%20lamang%20ministro%2C%20ngunit%20ang%20mga%20tao.%20Ang%20lahat%20ay%20upang%20sumali%20sa%20imbitasyon.%20Hindi%20lamang%20sa%20pamamagitan%20ng%20kanilang%20propesyon%2C%20ngunit%20sa%20pamamagitan%20ng%20kanilang%20karakter%20at%20dress%2C%20ang%20lahat%20ng%20mga%20na%20magkaroon%20ng%20isang%20panalong%20impluwensiya.%20Sila%20ay%20ginawa%20trustee%20para%20sa%20mundo%2C%20executors%20ng%20kalooban%20ng%20Isa%20na%20ay%20bequeathed%20banal%20na%20katotohanan%20sa%20mga%20tao.%20Gusto%20na%20ang%20lahat%20ay%20maaaring%20pakiramdam%20ang%20karangalan%20at%20kaluwalhatian%20ng%20kanilang%20bigay-Diyos%20na%20pinagkakatiwalaan.%205T%20207.1%20*****%205T%20207%20Kabanata%2023-Ang%20Tatak%20ng%20Diyos%20%5C%22Nang%20magkagayo’y%20sumigaw%20siya%20sa%20aking%20pakinig%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20na%20nagsasabi%2C%20Magsilapit%20yaong%20mga%20may%20katungkulan%20sa%20bayan%20upang%20gumuhit%20malapit%2C%20na%20bawa’t%20isa’y%20may%20kaniyang%20pangpatay%20na%20almas%20sa%20.%20ang%20kanyang%20kamay%20%5C%225T%20207.2%5C%22%20At%20kaniyang%20tinawag%20ang%20lalaking%20nakapanamit%20ng%20kayong%20lino%2C%20na%20may%20tintero%20ng%20manunulat%20sa%20kaniyang%20tagiliran%3B%20at%20sinabi%20ng%20Panginoon%20sa%20kaniya%2C%20Pumaroon%20ka%20sa%20gitna%20ng%20bayan%2C%20sa%20gitna%20ng%20Jerusalem%2C%20at%20magtakda%20ng%20isang%20tanda%20sa%20mga%20noo%20ng%20mga%20taong%20nangagbubuntong-hininga%20at%20nagsidaing%20dahil%20sa%20lahat%20na%20kasuklamsuklam%20na%20nagawa%20sa%20gitna%20niyaon.%20At%20sa%20mga%20iba%20ay%20sinabi%20niya%20sa%20aking%20pakinig%2C%20Magsiparoon%20kayo%20sa%20hulihan%20niya%2C%20sa%20pamamagitan%20ng%20bayan%2C%20at%20manakit%20kayo%3A%20huwag%20magpatawad%20ang%20inyong%20mata%2C%20o%20kayo%20man%20ay%20mahabag%3B%20lipulin%20ninyong%20lubos%20ang%20matanda%2C%20ang%20binata%20at%20dalaga%2C%20at%20ang%20mga%20bata%2C%20at%20babae%3B%20nguni’t%20hindi%20malapit%20sa%20sinomang%20lalake%20na%20tinandaan%3B%20at%20inyong%20pasimulan%20sa%20aking%20santuario.%20Nang%20magkagayo’y%20kanilang%20pinasimulan%20sa%20mga%20matandang%20lalake%20na%20nangasa%20harap%20ng%20bahay.%20%5C%225T%20207.3%20Jesus%20ay%20malapit%20nang%20iwanan%20ang%20luklukan%20ng%20awa%2C%20ng%20makalangit%20na%20santuwaryo%20upang%20ilagay%20ang%20mga%20bihisan%20ng%20panghihiganti%20at%20ibuhos%20ang%20Kanyang%20poot%20sa%20kahatulan%20sa%20mga%20hindi%20tumutugon%20sa%20liwanag%20Diyos%20ay%20nagbigay%20sa%20kanila.%20%5C%22Dahil%20ang%20hatol%20laban%20sa%20masamang%20gawa%20ay%20hindi%20isinasagawa%20agad%2C%20kaya’t%20ang%20puso%20ng%20mga%20anak%20ng%20tao%20ay%20lubos%20na%20nangalalagak%20sa%20paggawa%20ng%20kasamaan.%5C%22%20Sa%20halip%20na%20lamog%20sa%20pamamagitan%20ng%20pagtitiis%20at%20pagpapahinuhod%20na%20ang%20Panginoon%20ay%20exercised%20siya%20sa%20kanila%2C%20mga%20taong%20natatakot%20sa%20Dios%20at%20pag-ibig%20ay%20hindi%20ang%20katotohanan%20palakasin%20ang%20kanilang%20mga%20puso%20sa%20kanilang%20kasamaan%20kurso.%20Ngunit%20may%20mga%20limitasyon%20kahit%20na%20sa%20pagpapahinuhod%20ng%20Dios%2C%20at%20marami%20ay%20lumalagpas%20sa%20mga%20hangganan.%20Sila%20ay%20kumalat%20at%20maminsala%20ng%20mga%20limitasyon%20ng%20biyaya%2C%20at%20sa%20gayon%20ang%20Diyos%20ay%20dapat%20makagambala%20at%20pawalang-sala%20ang%20Kanyang%20sariling%20karangalan.%205T%20207.4%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%228.%5Ct%E2%80%9CThe%20three%20angel%E2%80%99s%20message%20will%20shake%20this%20world%20to%20its%20very%20foundations.%20The%20whole%20world%20will%20be%20lightened%20with%20the%20glory%20of%20the%20three%20angel%E2%80%99s%20messages.%20All%20the%20world%20will%20know%20that%20the%20Seventh-day%20Adventist%20Church%20is%20the%20true%20church%20and%20the%20seventh%20day%20is%20the%20true%20Sabbath.%20Rev.%2018%3A1-4%20-%20Ang%20mensahe%20ng%20tatlong%20anghel%20ni%20ay%20iling%20mundong%20ito%20sa%20mga%20pundasyon%20nito.%20Ang%20buong%20mundo%20ay%20naliwanagan%20ng%20kaluwalhatian%20ng%20pabalita%20ng%20tatlong%20anghel.%20Ang%20lahat%20ng%20mundo%20ay%20alam%20na%20ang%20Seventh-day%20Adventist%20Church%20ay%20ang%20tunay%20na%20simbahan%20at%20sa%20ikapitong%20araw%20ay%20ang%20tunay%20na%20Sabbath.%20Apo%2018%3A%201-4%22%2C%22acc_descr%22%3A%22Pahayag%2018%3A1-4%20Ang%20Dating%20Biblia%20(1905)%20(ADB1905)%5Cn18%20Pagkatapos%20ng%20mga%20bagay%20na%20ito%20ay%20nakita%20ko%20ang%20ibang%20anghel%20na%20nananaog%20mula%20sa%20langit%2C%20na%20may%20dakilang%20kapamahalaan%3B%20at%20ang%20lupa%20ay%20naliwanagan%20ng%20kaniyang%20kaluwalhatian.%20%5Cn2%20At%20siya’y%20sumigaw%20ng%20malakas%20na%20tinig%2C%20na%20nagsasabi%2C%20Naguho%2C%20naguho%20ang%20dakilang%20Babilonia%2C%20at%20naging%20tahanan%20ng%20mga%20demonio%2C%20at%20kulungan%20ng%20bawa’t%20espiritung%20karumaldumal%2C%20at%20kulungan%20ng%20bawa’t%20karumaldumal%20at%20kasuklamsuklam%20na%20mga%20ibon.%20%5Cn3%20Sapagka’t%20dahil%20sa%20alak%20ng%20galit%20ng%20kaniyang%20pakikiapid%20ay%20nangaguho%20ang%20lahat%20ng%20mga%20bansa%3B%20at%20ang%20mga%20hari%20sa%20lupa%20ay%20nangakiapid%20sa%20kaniya%2C%20at%20ang%20mga%20mangangalakal%20sa%20lupa%20ay%20nagsiyaman%20dahil%20sa%20kapangyarihan%20ng%20kaniyang%20kalayawan.%20%5Cn4%20At%20narinig%20ko%20ang%20ibang%20tinig%20na%20mula%20sa%20langit%2C%20na%20nagsasabi%2C%20Mangagsilabas%20kayo%20sa%20kaniya%2C%20bayan%20ko%2C%20upang%20huwag%20kayong%20mangaramay%20sa%20kaniyang%20mga%20kasalanan%2C%20at%20huwag%20kayong%20magsitanggap%20ng%20kaniyang%20mga%20salot%3A%20%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%229.%5Ct%E2%80%9CThe%20third%20angel%E2%80%99s%20message%20is%20to%20lighten%20the%20earth%20with%20its%20glory%3B%20but%20ONLY%20THOSE%20WHO%20HAVE%20WITHSTOOD%20TEMPTATION%20in%20the%20strength%20of%20the%20Mighty%20One%20WILL%20BE%20PERMITTED%20TO%20ACT%20A%20PART%20IN%20PROCLAIMING%20IT%20when%20it%20shall%20have%20swelled%20into%20the%20loud%20cry.%E2%80%9D%20RH%20Nov.%2019%2C%201908%20-%20%5C%22Pabalita%20ng%20ikatlong%20anghel%20ay%20upang%20liwanagan%20ang%20lupa%20ng%20kanyang%20kaluwalhatian%3B%20ngunit%20LAMANG%20SA%20MGA%20withstood%20TUKSO%20sa%20lakas%20ng%20Makapangyarihan%20AY%20PINAPAYAGAN%20KUMILOS%20A%20PART%20sa%20pagpapahayag%20nito%20kapag%20ito%20ay%20dapat%20na%20swelled%20sa%20ang%20malakas%20na%20sigaw.%20%5C%22RH%2019%20Nobyembre%201908.%22%2C%22acc_descr%22%3A%22RH%20Nov.%2019%2C%201908%3A%5CnPaghahanda%20para%20sa%20Heaven%20Mrs%20EG%20White%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%20(Nagbabasa%20ng%20Sabbath%2C%20Disyembre%2012)%20%5C%22At%20ipinakita%20niya%20sa%20akin%20si%20Josue%20na%20pangulong%20saserdote%20na%20nakatayo%20sa%20harap%20ng%20anghel%20ng%20Panginoon%2C%20at%20si%20Satanas%20na%20nakatayo%20sa%20kaniyang%20kanan%20upang%20maging%20kaniyang%20kaaway.%20At%20sinabi%20ng%20Panginoon%20kay%20Satanas%2C%20Ang%20Panginoon%20Sawayin%20ka%20nawa%2C%20Oh%20Satanas%3B%20kahit%20na%20ang%20Panginoon%20na%20pumili%20ng%20Jerusalem%20sasaway%20sa%20iyo%3A%20di%20baga%20ito’y%20isang%20dupong%20na%20naagaw%20sa%20apoy%3F%20Si%20Josue%20nga%20ay%20nabibihisan%20ng%20maruming%20kasuutan%2C%20at%20nakatayo%20sa%20harap%20ng%20anghel%20%5C%22Zacarias%203%3A%201-3..%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%201%20Narito%20nakita%20natin%20ang%20representasyon%20ng%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20ng%20araw%20na%20ito.%20Bilang%20Joshua%20nakatayo%20sa%20harap%20ng%20anghel%2C%20%5C%22nabibihisan%20ng%20maruming%20kasuutan%2C%5C%22%20kaya%20tumayo%20kami%20sa%20presensya%20ni%20Kristo%2C%20nadaramtan%20ng%20mga%20kasuutan%20ng%20kalikuan.%20Cristo%2C%20ang%20anghel%20na%20sa%20kaniya’y%20nagsasalita%20stood%20Joshua%2C%20ngayon%20ay%20namamagitan%20para%20sa%20atin%20bago%20ang%20kanyang%20Ama%2C%20bilang%20siya%20ay%20dito%20kinakatawan%20bilang%20interceding%20para%20sa%20Joshua%20at%20ang%20kanyang%20mga%20tao%20na%20nasa%20malalim%20na%20kapighatian%3B%20at%20Satanas%20ngayon%2C%20tulad%20noon%2C%20ang%20ibig%20sabihin%20ay%20sa%20pamamagitan%20upang%20labanan%20ang%20kanyang%20mga%20pagsisikap.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%202%20Mula%20pa%20nang%20kanyang%20pagkahulog%2C%20ito%20ay%20ang%20gawain%20ni%20Satanas%20na%20salungatin%20pagsisikap%20ni%20Kristo%20upang%20tubusin%20ang%20lahi.%20Sa%20Biblia%20siya%20ay%20tinatawag%20na%20isang%20akusador%20ng%20mga%20kapatid.%20Sinasabing%20siya%20ay%20umaakusa%20sa%20kanila%20sa%20harap%20ng%20Diyos%20araw%20at%20gabi.%20Na%20tumuturo%20sa%20kanilang%20mga%20kasalanan%2C%20tulad%20ng%20ginawa%20niya%20sa%20mga%20maruming%20suot%20ng%20Joshua%2C%20sabi%20niya%3A%20%5C%22Sila’y%20nangagpapanggap%20na%20maging%20iyong%20mga%20anak%3B%20ngunit%20hindi%20sila%20sumusunod%20sa%20iyo.%20Tingnan%20ang%20mga%20bakas%20ng%20kasalanang%20ipinagkasala%20nila.%20Ang%20mga%20ito%20ay%20ang%20aking%20mga%20ari-arian.%20%5C%22RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%203%20Ito%20ang%20argument%20na%20siya%20employs%20tungkol%20bayan%20ng%20Diyos%20sa%20lahat%20ng%20edad.%20Siya%20pleads%20kanilang%20pagiging%20makasalanan%20bilang%20ang%20dahilan%20kung%20bakit%20restraining%20kapangyarihan%20ni%20Kristo%20ay%20hindi%20dapat%20humawak%20siya%20pabalik%20mula%20sa%20exercising%20kanyang%20kalupitan%20sa%20mga%20ito%20sa%20kanyang%20SUKDULANG%20HANGGANAN.%20Ngunit%20sa%20akusador%20ng%20kanyang%20mga%20tao%20ang%20sinasabi%20ng%20Tagapagligtas%2C%20%5C%22Sawayin%20ka%20nawa%20ng%20Panginoon%2C%20Oh%20Satanas%3B%20…%20ay%20hindi%20ito%20isang%20dupong%20na%20naagaw%20sa%20apoy%3F%20Hindi%20ko%20maisuot%20ko%20ang%20aking%20sariling%20mga%20kamay%20sa%20apoy%20upang%20lumikom%20brand%20na%20ito%20mula%20sa%20nasusunog%3F%20%5C%22RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%204%20Kaya’t%20hangga’t%20ang%20mga%20tao%20ng%20Dios%20mapanatili%20ang%20kanilang%20katapatan%20sa%20kanya%2C%20kaya%20hangga’t%20sila%20kumapit%20sa%20pamamagitan%20ng%20buhay%20na%20pananampalataya%20kay%20Hesus%2C%20ang%20mga%20ito%20ay%20sa%20ilalim%20ng%20proteksyon%20ng%20mga%20makalangit%20na%20mga%20anghel%2C%20at%20Satanas%20ay%20hindi%20pinapayagan%20na%20mag-ehersisyo%20ang%20kanyang%20mala-impyerno%20sining%20sa%20kanila%2C%20sa%20kanilang%20ikamamatay%20.%20Ngunit%20ang%20mga%20nagsisigawa%20ng%20paghihiwalay%20mula%20kay%20Cristo%20sa%20pamamagitan%20ng%20kasalanan%20ay%20sa%20mahusay%20na%20panganib.%20Kung%20patuloy%20nilang%20ipagwalang-bahala%20ang%20mga%20kinakailangan%20ng%20Diyos%2C%20hindi%20nila%20alam%20kung%20paano%20sa%20lalong%20madaling%20panahon%20siya%20ay%20maaaring%20magbigay%20sila%20kay%20Satanas%2C%20at%20pinahihintulutan%20sa%20kanya%20upang%20gawin%20sa%20kanila%20ayon%20sa%20kaniyang%20kalooban.%20May%20ay%2C%20samakatuwid%2C%20ang%20pinakamalaking%20pangangailangan%20ng%20pagsunod%20sa%20kaluluwa%20libre%20mula%20sa%20karumihan%2C%20at%20ang%20mata%20ay%20nakatuon%20sa%20kaluwalhatian%20ng%20Diyos%3B%20ng%20pag-iisip%20na%20may%20pagpipigil%20at%20laging%20nagdarasal%20palagi.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%205%20Si%20Satanas%20ay%20ngayon%20ng%20lalong%20maningas%20ay%20nakikibahagi%20sa%20pag-play%20ang%20laro%20ng%20buhay%20para%20sa%20mga%20kaluluwa%20kaysa%20sa%20anumang%20mga%20nakaraang%20panahon%3B%20at%20maliban%20kung%20kami%20ay%20patuloy%20na%20sa%20aming%20bantay%2C%20kaniyang%20itatatag%20sa%20ating%20mga%20puso%2C%20pride%2C%20pagmamahal%20sa%20sarili%2C%20pag-ibig%20ng%20mundo%2C%20at%20marami%20pang%20ibang%20masasamang%20katangian%20na%20ito.%20Siya%20ay%20gagamit%20rin%20ang%20bawat%20posibleng%20aparato%20upang%20tigatigin%20ang%20aming%20pananampalataya%20sa%20Diyos%20at%20sa%20katotohanan%20ng%20kanyang%20Salita.%20Kung%20mayroon%20kaming%20hindi%20isang%20malalim%20na%20karanasan%20sa%20mga%20bagay%20ng%20Diyos%2C%20kung%20mayroon%20kaming%20hindi%20isang%20masusing%20kaalaman%20sa%20kaniyang%20Salita%2C%20tayo%20ay%20nadaya%20sa%20aming%20pagkawasak%20sa%20pamamagitan%20ng%20mga%20error%20at%20mga%20sophistries%20ng%20kaaway.%20Maling%20doktrina%20ay%20katas%20ng%20patibayan%20ng%20maraming%2C%20dahil%20hindi%20sila%20ay%20natutunan%20upang%20mabatid%20ang%20katotohanan%20sa%20kamalian.%20Ang%20ating%20tanging%20nagbabantay%20laban%20sa%20mga%20lalang%20ni%20Satanas%20ay%20upang%20pag-aralan%20ang%20mga%20Banal%20na%20Kasulatan%20ng%20buong%20sikap%2C%20na%20magkaroon%20ng%20isang%20intelligent%20na%20pag-unawa%20sa%20mga%20dahilan%20ng%20ating%20pananampalataya%2C%20at%20matapat%20na%20gampanan%20ang%20bawat%20kilala%20duty.%20Ang%20utang%20na%20loob%20ng%20isang%20nakilala%20ang%20kasalanan%20ay%20magiging%20sanhi%20ng%20kahinaan%20at%20kadiliman%2C%20at%20paksa%20sa%20amin%20sa%20mabangis%20na%20tukso.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%206%20Josue%20ay%20kinakatawan%20bilang%20pagsusumamo%20sa%20Angel.%20Kami%20ay%20nakatuon%20sa%20parehong%20trabaho%3F%20Sigurado%20aming%20mga%20samo%20sa%20Ascending%20sa%20Diyos%20sa%20buhay%20na%20pananampalataya%3F%20Sigurado%20namin%20binubuksan%20ang%20pintuan%20ng%20puso%20kay%20Hesus%2C%20at%20isara%20ang%20bawat%20paraan%20ng%20entrance%20kay%20Satanas%3F%20Tayo%20araw-araw%20na%20pagkuha%20ng%20mas%20malinaw%20na%20liwanag%2C%20at%20mas%20higit%20na%20lakas%2C%20na%20maaari%20naming%20tumayo%20sa%20katuwiran%20ni%20Kristo%3F%20Sigurado%20namin%20tinatanggalan%20ng%20laman%20ang%20ating%20mga%20puso%20ng%20lahat%20ng%20pagkamakasarili%2C%20at%20hugas%20sa%20kanila%2C%20paghahanda%20sa%20pagtanggap%20ng%20huling%20ulan%20mula%20sa%20langit%3F%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%207%20Ngayon%20ang%20oras%20kapag%20kami%20ay%20ipagtapat%20at%20talikuran%20ang%20ating%20mga%20kasalanan%2C%20upang%20sila’y%20magsiparoon%20muna%20sa%20paghatol%20at%20mapawi.%20Ngayon%20na%20ang%20panahon%20upang%20%5C%22linisin%20ang%20ating%20sarili%20sa%20lahat%20ng%20karumihan%20ng%20laman%20at%20ng%20espiritu%2C%20na%20pakasakdalin%20ang%20kabanalan%20sa%20takot%20sa%20Dios.%5C%22%20Ito%20ay%20mapanganib%20na%20antalahin%20trabahong%20ito.%20Si%20Satanas%20ay%20kahit%20ngayon%20naghahanap%20sa%20pamamagitan%20ng%20mga%20sakuna%20sa%20dagat%20at%20ang%20lupa%20sa%20seal%20ang%20kapalaran%20ng%20bilang%20ng%20maraming%20mga%20hangga’t%20maaari.%20Ano%20ang%20pagtatanggol%20ng%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20sa%20oras%20na%20ito%3F%20-Ito%20ay%20isang%20buhay%20na%20may%20kaugnayan%20sa%20langit.%20Kung%20gusto%20naming%20tatahang%20ligtas%20sa%20mapamuksang%20salot%2C%20kung%20gusto%20naming%20panatilihin%20mula%20sa%20anumang%20panganib%20na%20nakikita%20at%20hindi%20nakikita%2C%20kailangan%20naming%20itago%20sa%20Diyos%3B%20kailangan%20naming%20ma-secure%20na%20arugain%20ng%20Jesus%20at%20banal%20na%20anghel.%20Sa%20mga%20araw%20ng%20kagipitan%2C%20ang%20Panginoon%20ay%20magkakaroon%20kami%20makalakad%20sa%20harap%20ng%20kanya%20sa%20pagpapakumbaba.%20Sa%20halip%20na%20sinusubukan%20upang%20masakop%20ang%20ating%20mga%20kasalanan%2C%20siya%20ay%20mayroon%20sa%20amin%20aaminin%20ang%20mga%20yaon%2C%20gaya%20ng%20inamin%20Josue%20sa%20mga%20kasalanan%20ng%20sinaunang%20Israel.%20Kapag%20nagpahayag%20tayo%20na%20lagakan%20ng%20batas%20ng%20Diyos.%20Kami%20ay%20nag-aangking%20ikatitibay%20%5C%22mga%20dating%20sirang%20dako%2C%5C%22%20at%20maging%20ang%20pagtataas%20up%20%5C%22ang%20mga%20patibayan%20ng%20maraming%20sali’t%20saling%20lahi.%5C%22%20Kung%20ito%20dakila%20at%20sagradong%20gawain%20ay%20sa%20katunayan%20ay%20nakatuon%20sa%20amin%2C%20kung%20paano%20mahalaga%20na%20umalis%20kami%20mula%20sa%20lahat%20ng%20kasamaan!%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%208%20pabalita%20ng%20ikatlong%20anghel%20ay%20upang%20liwanagan%20ang%20lupa%20ng%20kanyang%20kaluwalhatian%3B%20ngunit%20lamang%20ang%20mga%20taong%20humadlang%20sa%20pagtukso%20sa%20lakas%20ng%20Makapangyarihan%20ay%20pinahihintulutan%20upang%20kumilos%20sa%20isang%20bahagi%20sa%20pagpapahayag%20nito%20kapag%20ito%20ay%20dapat%20na%20swelled%20sa%20ang%20malakas%20na%20sigaw.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%209%20Gaya%20ng%20pamamagitan%20ng%20Joshua%20ay%20tinanggap%2C%20ang%20utos%20ay%20ibinibigay%20sa%20mga%20nahaharap%2C%20%5C%22Dalhin%20ninyo%20ang%20mga%20maruming%20suot%20sa%20kaniya.%5C%22%20At%20kay%20Josue%20na%20Angel%20sinabi%2C%20%5C%22Narito%2C%20aking%20pinaram%20ang%20iyong%20kasamaan%20upang%20pumasa%20sa%20iyo%2C%20at%20aking%20susuutan%20ka%20ng%20mainam%20na%20kasuutan%20….%20sa%20gayo’y%20sinuutan%20ng%20magandang%20mitra%20sa%20kaniyang%20ulo%2C%20at%20sinuutan%20siya%20ng%20mga%20kasuutan.%20%5C%22gayon%20lahat%20ng%20mga%20taong%20lumalapit%20kay%20Jesus%20sa%20pagsisisi%20at%20pananampalataya%20ay%20tanggapin%20ng%20balabal%20ng%20katuwiran%20ni%20Cristo.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2010%20Habang%20papalap%C3%ADt%20tayo%20sa%20mga%20kapanganiban%20sa%20mga%20huling%20araw%2C%20ang%20mga%20tukso%20ng%20kaaway%20lumakas%20at%20mas%20determinado.%20Si%20Satanas%20ay%20bumaba%20sa%20malaking%20kapangyarihan%2C%20alam%20na%20ang%20kanyang%20panahon%20ay%20maikli%3B%20at%20siya%20ay%20gumagana%20%5C%22na%20may%20buong%20daya%20ng%20kalikuan%20sa%20nangapapahamak.%5C%22%20Ang%20babala%20ay%20dumating%20sa%20amin%20sa%20pamamagitan%20ng%20Salita%20ng%20Diyos%20na%2C%20kung%20mangyayari%2C%20ay%20siya%20pati%20ng%20mga%20hirang.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2011%20Wonderful%20pangyayari%20na%20malapit%20nang%20buksan%20bago%20ang%20mundo.%20Ang%20wakas%20ng%20lahat%20ng%20mga%20bagay%20ay%20malapit%20na.%20Ang%20panahon%20ng%20kabagabagan%20ay%20malapit%20nang%20dumating%20sa%20mga%20tao%20ng%20Diyos.%20Pagkatapos%20ito%20ay%20na%20ang%20atas%20ay%20magpapatuloy%20nang%20nagbabawal%20sa%20mga%20taong%20panatilihin%20ang%20mga%20Sabbath%20ng%20Panginoon%20na%20bumili%20o%20magbenta%2C%20at%20nagbabanta%20ito%20na%20may%20kaparusahan%2C%20at%20kahit%20kamatayan%2C%20kung%20hindi%20nila%20sundin%20ang%20mga%20unang%20araw%20ng%20linggo%20bilang%20ang%20Sabbath.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2012%20%5C%22At%20sa%20panahong%20yaon%20ay%20tatayo%20si%20Miguel%2C%20na%20dakilang%20prinsipe%20na%20tumatayo%20sa%20ikabubuti%20ng%20mga%20anak%20ng%20iyong%20bayan%3B%20at%20magkakaroon%20ng%20panahon%20ng%20kabagabagan%2C%20na%20hindi%20nangyari%20kailanman%20mula%20nang%20magkaroon%20ng%20bansa%20hanggang%20sa%20panahong%20yaon%3A%20at%20sa%20na%20time%20ang%20iyong%20bayan%20ay%20maihahatid%2C%20ang%20bawat%20isa%20na%20masusumpungan%20na%20nakasulat%20sa%20aklat.%20%5C%22sa%20ganito%20nakita%20namin%20ang%20kahalagahan%20ng%20pagkakaroon%20ng%20aming%20mga%20pangalan%20na%20nakasulat%20sa%20aklat%20ng%20buhay.%20Na%20ang%20kanikaniyang%20pangalan%20ay%20nakarehistro%20doon%20ay%20maihahatid%20mula%20sa%20kapangyarihan%20ni%20Satanas%2C%20at%20ni%20Cristo%20ay%20utos%20na%20ang%20kanilang%20maruming%20suot%20aalisin%2C%20at%20na%20sila%20ay%20nakadamit%20sa%20kanyang%20katuwiran.%20%5C%22At%20sila’y%20magiging%20akin%2C%20sabi%20ng%20Panginoon%20ng%20mga%20hukbo%2C%20sa%20araw%20na%20kapag%20gumawa%20ako%20pataasin%20akin%20hiyas%3B%20at%20akin%20silang%20kaaawaan%2C%20na%20gaya%20ng%20tao%20na%20naaawa%20sa%20kaniyang%20anak%20na%20naglilingkod%20sa%20kaniya.%20%5C%22RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2013%20Sa%20panahon%20ng%20kabagabagan%2C%20si%20Satanas%20ay%20humihila%20ng%20mga%20liko%2C%20at%20palibutan%20nila%20ang%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20na%20puksain%20ang%20mga%20ito.%20Ngunit%20hindi%20niya%20alam%20na%20ang%20%5C%22kapatawaran%5C%22%20ay%20napawalang%20tapat%20ng%20kanilang%20mga%20pangalan%20sa%20mga%20libro%20ng%20langit.%20Hindi%20niya%20alam%20na%20ang%20mga%20utos%20ay%20naibigay%20na%2C%20%5C%22Alisin%20ninyo%20ang%20mga%20maruming%20suot%5C%22%20mula%20sa%20kanila%2C%20susuutan%20sila%20ng%20mga%20%5C%22ng%20mainam%20na%20kasuutan%2C%5C%22%20at%20itakda%20ang%20%5C%22isang%20magandang%20mitra%5C%22%20sa%20kanilang%20ulo.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2014%20Kung%20maaari%20lamang%20namin%20makita%20ang%20maraming%20mga%20panganib%20mula%20sa%20kung%20saan%20araw-araw%20na%20kami%20ay%20pananatilihin%20sa%20pamamagitan%20ng%20mga%20banal%20na%20anghel%2C%20sa%20halip%20na%20nagrereklamo%20sa%20ating%20mga%20pagsubok%20at%20misfortunes%2C%20gusto%20naming%20makipag-usap%20patuloy%20ang%20kagandahang-loob%20ng%20Diyos.%20Pagka%20mahalaga%20sa%20paningin%20ng%20Diyos%20ay%20ang%20kanyang%20mga%20tao!%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2015%20Ang%20maikling%20pananalita%20ng%20propetang%20ay%2C%20%5C%22Kayo’y%20magpipisan%2C%20oo%2C%20magpipisan%2C%20Oh%20bansang%20walang%20kahihiyan%3B%20Bago%20ang%20pasiya’y%20lumabas%2C%20bago%20dumaang%20parang%20dayami%20ang%20kaarawan%2C%20bago%20ang%20mabangis%20na%20galit%20ng%20Panginoon%20darating%20sa%20iyo%20%5C%22%5C%22%20Inyong%20hanapin%20ang%20Panginoon%2C%20ninyong%20lahat%20na%20maamo%20sa%20lupa%2C%20na%20nagsigawa%20ng%20ayon%20sa%20kaniyang%20kahatulan.%20hanapin%20ninyo%20ang%20katuwiran%2C%20hanapin%20ninyo%20ang%20kaamuan%3A%20kaypala%20ay%20malilingid%20kayo%20ay%20susupok%20sa%20kaarawan%20ng%20galit%20ng%20Panginoon%20%5C%22RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art..%20A%2C%20par.%2016%20Sa%20view%20ng%20kung%20ano%20ay%20sa%20lalong%20madaling%20panahon%20na%20dumating%20sa%20ibabaw%20ng%20lupa%2C%20ay%20ipinamamanhik%20ko%20sa%20iyo%2C%20mga%20kapatid%2C%20na%20lumakad%20ka%20sa%20harapan%20ng%20Diyos%20sa%20lahat%20ng%20kaamuan%20at%20mapagpakumbabang%20pag-iisip%2C%20pag-alala%20sa%20pag-aalaga%20na%20si%20Hesus%20ay%20may%20para%20sa%20iyo.%20Ang%20lahat%20ng%20maamo%20sa%20lupa%20ay%20exhorted%20upang%20humingi%20sa%20kanya.%20Sa%20mga%20may%20wrought%20kaniyang%20mga%20kahatulan%20ay%20humingi%20sa%20kanya.%20Hayaan%20sarili%20break%20sa%20mga%20piraso%20sa%20harap%20ng%20Diyos.%20Ito%20ay%20mahirap%20na%20gawin%20ito%3B%20ngunit%20kami%20ay%20binigyan%20ng%20babala%20upang%20daluhungin%20ang%20mga%20rock%20at%20sira%2C%20kung%20hindi%20ay%20ito%20daluhungin%20mo%20kami%2C%20at%20inyong%20ginigiling%20sa%20amin%20na%20pulbos.%20Ito%20ay%20upang%20ang%20may%20mapagpakumbabang%20puso%20na%20si%20Jesus%20ay%20nagsasalita%3B%20ang%20kanyang%20walang%20hanggang%20mga%20bisig%20kumubkob%20sa%20kanila%2C%20at%20hindi%20niya%20iiwan%20ang%20mga%20ito%20upang%20mamatay%20sa%20pamamagitan%20ng%20kamay%20ng%20masama.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2017%20%5CnAno%20ang%20ito%20upang%20maging%20isang%20Kristiyano%20-Ito%20ay%20upang%20maging%20tulad%20ng%20kay%20Cristo%3B%20ito%20ay%20upang%20gawin%20ang%20mga%20gawa%20ni%20Cristo.%20Ang%20ilang%20mabibigo%20sa%20isang%20punto%2C%20ang%20ilang%20sa%20isa%20pa.%20Ang%20ilan%20ay%20natural%20mawalan%20ng%20tiyaga.%20nauunawaan%20ni%20Satanas%20ang%20kanilang%20mga%20kahinaan%2C%20at%20namamahala%20upang%20pagtagumpayan%20muli%20at%20muli%20ang%20mga%20ito.%20Ngunit%20huwag%20magbata%20ang%20sinoman%20panghinaan%20ng%20loob%20sa%20pamamagitan%20ng%20ito.%20Tuwing%20maliit%20na%20annoyances%20at%20pagsubok%20lumabas%2C%20tanungin%20ang%20Diyos%20sa%20tahimik%20na%20pagdarasal%20upang%20bigyan%20ka%20ng%20lakas%20at%20biyaya%20upang%20madala%20ang%20mga%20ito%20matiyagang.%20May%20kapangyarihan%20sa%20katahimikan%3B%20huwag%20magsalita%20ng%20isang%20salita%20hanggang%20sa%20ikaw%20ay%20nagpadala%20ng%20up%20ang%20iyong%20petisyon%20sa%20Diyos%20ng%20langit.%20Kung%20ikaw%20ay%20palaging%20gawin%20ito%2C%20ikaw%20ay%20madaling%20pagtagumpayan%20ang%20iyong%20padalus-dalos%20na%20init%20ng%20ulo%2C%20at%20ikaw%20ay%20may%20isang%20maliit%20na%20langit%20dito%20upang%20pumunta%20sa%20langit%20sa.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%20Nais%20ni%2018%20Dios%20ang%20kaniyang%20bayan%20na%20linisin%20ang%20kanilang%20mga%20kamay%20at%20padalisayin%20ang%20kanilang%20mga%20puso.%20Ito%20ay%20gumawa%20ng%20mga%20ito%20masaya%20na%20gawin%20ito%3F%20Ito%20ay%20magdadala%20sa%20kalungkutan%20sa%20kanilang%20mga%20pamilya%20kung%20ang%20mga%20ito%20mabait%20at%20matiyaga%2C%20magalang%20at%20mapagtiis%3F%20-Far%20mula%20dito.%20Ang%20kagandahang-loob%20ipakilala%20sila%20papunta%20sa%20kanilang%20mga%20pamilya%20ay%20sasalamin%20sa%20kanilang%20sarili.%20Ito%20ay%20ang%20trabaho%20na%20dapat%20ay%20nadala%20sa%20bahay.%20Kung%20ang%20mga%20miyembro%20ng%20isang%20pamilya%20ay%20hindi%20handa%20upang%20tumira%20sa%20kapayapaan%20dito%2C%20ang%20mga%20ito%20ay%20hindi%20handa%20na%20nagsisitahan%20sa%20mga%20pamilyang%20iyon%20ay%20magtipon%20sa%20paligid%20ng%20malaking%20tronong%20puti.%20Ang%20kasalanan%20ay%20laging%20nagdudulot%20ng%20kadiliman%20at%20pagkabihag%3B%20ngunit%20right-paggawa%20ay%20magdadala%20ng%20kapayapaan%20at%20banal%20na%20kagalakan.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2019%20Ang%20gawa%20ng%20overcoming%20ay%20isang%20mahusay%20na%20trabaho.%20Dapat%20tayong%20kumapit%20sa%20ito%20sa%20enerhiya%20at%20tiyaga%3F%20Maliban%20na%20lamang%20kung%20ang%20ginagawa%20namin%2C%20ang%20aming%20%5C%22marumi%20kasuotan%5C%22%20ay%20hindi%20kinuha%20mula%20sa%20amin.%20Kailangan%20namin%20ay%20hindi%20kailanman%20inaasahan%20na%20ang%20mga%20ito%20ay%20napunit%20mula%20sa%20amin%20marahas%3B%20dapat%20muna%20namin%20ipakita%20ang%20isang%20pagnanais%20na%20alisin%20sa%20ating%20sarili%20ang%20mga%20ito.%20Kailangan%20naming%20humingi%20upang%20paghiwalayin%20ang%20kasalanan%20mula%20sa%20atin%2C%20umaasa%20sa%20mga%20awa%20ng%20dugo%20ni%20Kristo%3B%20at%20pagkatapos%20ay%20sa%20kaarawan%20ng%20pagkadalamhati%2C%20kapag%20pagpindot%20sa%20amin%20ang%20kaaway%2C%20tayo%20ay%20lalakad%20sa%20gitna%20ng%20mga%20anghel.%20Sila%20ay%20magiging%20katulad%20ng%20isang%20kutang%20apoy%20sa%20tungkol%20sa%20amin%3B%20at%20dapat%20naming%20isang%20araw%20lakarin%20sa%20kanila%20sa%20bayan%20ng%20Dios.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2020%20Nang%20tuksuhin%20na%20magkasala%2C%20alalahanin%20natin%20na%20si%20Hesus%20ay%20nakikiusap%20para%20sa%20atin%20sa%20santuario%20sa%20langit.%20Kapag%20inilalagay%20namin%20ang%20aming%20mga%20kasalanan%20at%20lumalapit%20sa%20kanya%20nang%20may%20pananampalataya%2C%20siya%20nagtatagal%20ang%20aming%20mga%20pangalan%20sa%20kanyang%20mga%20labi%2C%20at%20nagtatanghal%20ng%20mga%20ito%20sa%20kanyang%20Ama%2C%20na%20nagsasabi%2C%20%5C%22aking%20inanyuan%20iyon%20sa%20mga%20palad%20ng%20aking%20mga%20kamay%3B%20Alam%20ko%20ang%20mga%20ito%20sa%20pamamagitan%20ng%20pangalan.%20%5C%22At%20ang%20utos%20lumalabas%20sa%20mga%20anghel%20upang%20protektahan%20ang%20mga%20ito.%20Pagkatapos%20ay%20sa%20kaarawan%20ng%20mabangis%20na%20pagsubok%20ay%20sasabihin%20niya%2C%20%5C%22Halika%2C%20bayan%20ko%2C%20pumasok%20ka%20sa%20iyong%20mga%20silid%2C%20at%20isara%20mo%20ang%20iyong%20mga%20pintuan%20sa%20palibot%20mo%3A.%20Magkubli%20kang%20ay%20para%20sa%20isang%20sangdali%2C%20hanggang%20sa%20ang%20galit%20ay%20makalampas%5C%22%20Ano%20ang%20mga%20silid%20kung%20saan%20ang%20mga%20ito%20ay%20upang%20itago%3F%20-Sila%20ay%20ang%20proteksyon%20ng%20Cristo%20at%20mga%20banal%20na%20anghel.%20Ang%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20ay%20hindi%20sa%20oras%20na%20ito%20ang%20lahat%20sa%20isang%20lugar.%20Ang%20mga%20ito%20sa%20iba’t%20ibang%20mga%20kompanya%2C%20at%20sa%20lahat%20ng%20bahagi%20ng%20daigdig%3B%20at%20sila%20ay%20sinubukan%20nang%20isa-isa%2C%20hindi%20sa%20mga%20pangkat.%20Ang%20bawat%20isa%20ay%20dapat%20tumayo%20ang%20pagsubok%20para%20sa%20kanyang%20sarili.%20RH%20Nobyembre%2019%2C%201908%2C%20Art.%20A%2C%20par.%2021%20May%20ay%20hindi%20kailanman%20naging%20isang%20oras%20kapag%20ang%20mga%20tao%20ng%20Diyos%20ay%20nagkaroon%20malawak%20na%20kailangan%20upang%20i-claim%20ang%20kanyang%20mga%20pangako%20sa%20ngayon.%20Hayaan%20ang%20mga%20kamay%20ng%20pananampalataya%20dadaan%20sa%20kadiliman%2C%20at%20dakutin%20ang%20bisig%20ng%20walang%20katapusan%20na%20kapangyarihan.%20Habang%20nagsasalita%20kami%20tungkol%20sa%20pangangailangan%20ng%20naghihiwalay%20mula%20sa%20kasalanan%2C%20tandaan%20na%20si%20Kristo%20ay%20dumating%20sa%20ating%20sanlibutan%20upang%20iligtas%20ang%20mga%20makasalanan%2C%20at%20na%20%5C%22siya%20ay%20magagawang%20din%20upang%20i-save%20ang%20mga%20ito%20sa%20na%20lubos%20sa%20mga%20nagsisilapit%20sa%20Dios%20sa%20pamamagitan%20niya.%5C%22%20Pribilehiyo%20natin%20upang%20maniwala%20na%20kanyang%20dugo%20ay%20magagawang%20upang%20linisin%20sa%20amin%20mula%20sa%20bawat%20lugar%20at%20mantsa%20ng%20kasalanan.%20Hindi%20namin%20dapat%20limitahan%20ang%20kapangyarihan%20ng%20Banal%20ng%20Israel.%20Gusto%20niyang%20sa%20amin%20na%20dumating%20sa%20kaniya%20na%20gaya%20natin%2C%20makasalanan%20at%20polluted.%20Ang%20kanyang%20dugo%20ay%20mabisa.%20Namamanhik%20ako%20sa%20inyo%20na%20hindi%20magdalamhati%20ang%20kanyang%20Espiritu%20sa%20pamamagitan%20ng%20pagpapatuloy%20sa%20kasalanan.%20Kung%20mahulog%20ka%20sa%20ilalim%20ng%20tukso%2C%20huwag%20masiraan%20ng%20loob.%20pangako%20na%20ito%20ay%20dumating%20nagri-ring%20pababa%20sa%20kahabaan%20ng%20linya%20sa%20ating%20panahon%3A%20%5C%22Kung%20ang%20sinoman%20ay%20magkasala%2C%20ay%20may%20Tagapamagitan%20tayo%20sa%20Ama%2C%20si%20Jesucristo%20ang%20matuwid.%5C%22%20Pakiramdam%20ko%20na%20para%20sa%20isang%20ito%20pangako%20ng%20walang%20likat%20na%20awit%20ng%20pasasalamat%20nararapat%20upang%20pumunta%20balik%20mula%20sa%20mga%20labi%20ng%20mga%20mortal.%20Ipaalam%20sa%20amin%20lumikom%20up%20ang%20mga%20mahahalagang%20hiyas%2C%20na%20ipinangako%2C%20at%20kapag%20magsusumbong%20sa%20amin%20si%20Satanas%20ng%20ating%20dakilang%20makasalanan%2C%20at%20tinutukso%20tayo%20sa%20pag-aalinlangan%20sa%20kapangyarihan%20ng%20Diyos%20upang%20i-save%2C%20ipaalam%20sa%20amin%20ulitin%20ang%20mga%20salita%20ni%20Cristo%2C%20%5C%22Siya%20ang%20lumalapit%20sa%20akin%20ay%20hindi%20kita%20marunong%20cast%20out.%20%5C%22%5Cn%22%2C%22act_accordion%22%3A%22off%22%7D%5D”][/pr_accordion][/vc_column][/vc_row]

Translate »